Disclaimer & Algemene Verkoopsvoorwaarden

A - Disclaimer

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden. Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Hospithera NV, als voor u, de Gebruiker. Zodra u gebruik maakt van onze website erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden. 

1/ Wie zijn wij? 

De website www.hospithera.com (www.tsc-be.com) is een initiatief van: 
Hospithera NV
Lenniksebaan 451
1070 Brussel
BTW: BE 0403 015 402
info@hospithera.com 
+32.2.535.02.02

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

2/ Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid 

U kan op ons rekenen, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we u geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis. 

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde. 

2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud. 

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hospithera NV.

2.3 Wat wij van u als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder. 

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Hospithera NV vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3/ Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. 

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4/ Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Hospithera NV en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. 

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Hospithera NV hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd. 

5/ Verwerking persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Statement te consulteren via onze website.  

6/ Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. 

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Hospithera NV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. 

 

B - ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED EN AANVAARDING

Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op alle overeenkomsten afgesloten tussen Hospithera nv* (hierna genoemd Hospithera) en haar klanten (hierna genoemd de Koper).

Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de Koper voor alle aan Hospithera overgemaakte bestellingen. De Koper wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het loutere feit van de bestelling, zelfs in geval deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste alsook andere bijzondere voorwaarden zullen enkel en alleen bindend zijn voor Hospithera indien ze voorwerp zijn geweest van haar uitdrukkelijke en geschreven aanvaarding.

2. TARIEVEN

2.1 De in de offertes aangegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend en geldig tot bij de uitdoving hiervan. Deze wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de Koper door middel van gewoon schrijven en zullen worden vermoed aanvaard te zijn door deze laatste na verloop van 5 werkdagen volgend op de verzending van de mededeling, behoudens verzet van deze laatste binnen deze termijn door middel van gewoon schrijven. Indien de Koper de nieuwe prijs, op deze wijze meegedeeld, weigert, zal Hospithera ertoe gerechtigd zijn de bestelling op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot eender welke schadevergoeding.

2.2 De prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en inclusief transportkosten, met uitzondering voor bepaalde bestellingen voor dewelke deze kosten ten laste zullen zijn van de klant, zoals gespecificeerd in de offerte. Voor de bestellingen die de 250 € niet overschrijden zullen de transportkosten ten bedrage van 20 € ten laste zijn van de Koper.

2.3 Wat betreft levering in andere landen zullen de belastingen, taksen, rechten en andere prestaties, te betalen uit hoofde van de toepassing van de reglementen van kracht in het invoerland of transitland, ten laste zijn van de Koper.

3. BESTELLINGEN

3.1 Onze commerciële documenten zijn indicatief. De niet wezenlijke kenmerken van de producten daarin voorgesteld kunnen wijzigen tussen de ondertekening van het contract en de levering, zonder dat enige wijziging aanleiding zou kunnen geven tot een eis in schadevergoeding.

3.2 In geval van wezenlijke wijziging van het product zal de Koper het recht hebben de overeenkomst op te zeggen binnen de 8 kalenderdagen volgende op de mededeling van de wijziging, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen betaalbaar ten laatste 30 dagen volgend op de factuurdatum en zonder korting.

4.2 In de gevallen waarbij een voorschot wordt gevraagd bij de ondertekening van de bestelbon, houdt Hospithera zich het recht voor de producten slechts te bestellen na ontvangst hiervan.

4.3 Klachten wat betreft de facturen dienen ter kennis te worden gebracht van Hospithera door middel van aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de factuur.

4.4 In geval van laattijdige betaling van meer dan 8 kalenderdagen, zullen de verschuldigde bedragen verhoogd worden, zonder enige formaliteit noch voorafgaande ingebrekestelling :

(1) met nalatigheidsinteresten ten bedrage van 12 % van het bedrag van de bestelling, tot de volledige betaling van de bedragen, verschuldigd uit hoofde van welke oorzaak dan ook

(2) met een forfaitair en onverminderbaar bedrag gelijk aan 12 % van de verschuldigde bedragen, uit hoofde van welke oorzaak dan ook.

4.5 Bij het einde van de periode van 8 dagen worden alle bedragen verschuldigd door de Koper, ten welken titel dan ook, omwille van deze bestelling of enige andere bestelling, onmiddellijk eisbaar. Hospithera zal bovendien gerechtigd zijn de uitvoering van alle verbintenissen omwille van deze bestelling of enige andere bestelling op te schorten jegens de Koper die in gebreke blijft te betalen, en dit tot de integrale betaling van de verschuldigde bedragen, ten welken titel dan ook.

4.6 Geen enkele betaling kan worden opgeschort of gecompenseerd door de Koper zonder het voorafgaandelijk akkoord van Hospithera. Elke gedeeltelijke betaling zal eerst en vooral aangerek- end worden op de bedragen waarvan de eisbaarheid het oudst is.

4.7 De betaling kan enkel geschieden door een overschrijving.

4.8 Deelleveringen kunnen geen aanleiding geven tot uitstel van betaling. Iedere gefactureerde levering is betaalbaar op de vervaldag ervan.

5. LEVERING

5.1 De leveringstermijn is niet bindend. Voor de producten in voorraad zal de verzending normaliter plaats vinden binnen de termijn van 2 werkdagen. In geval van onbeschikbaarheid van de producten in onze lokalen zal de levering zo snel als mogelijk plaats vinden. Voor de producten, andere dan deze in voorraad, wordt de levertermijn gespecificeerd in de offerte en wordt deze slechts indicatief meegedeeld. Hospithera behoudt zicht het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen opleveren.

5.2 De Koper is ertoe gehouden een controle uit te voeren, voorafgaand aan de levering, waarbij wordt geverifieerd of de producten beantwoorden aan alle technische en materiële vereisten om deze producten deugdelijk te kunnen gebruiken. In tegengesteld geval zal geen enkele klacht ten gevolge van deze tekortkoming kunnen worden geformuleerd ten aanzien van Hospithera.

5.3 Geen enkele vertraging in de levering zal aanleiding kunnen geven tot enige inhouding, strafbeding, compensatie of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen.

6. INSTALLATIE

Indien de bestelde producten enige installatie vereisen en indien deze worden uitgevoerd door de Koper, zal Hospithera niet aansprakelijk kunnen gehouden worden indien al haar instructies niet precies zouden zijn opgevolgd.

7. OVERDRACHT VAN HET RISICO

De overdracht van de risico’s van verlies of beschadiging van de producten tijdens het transport zal ten laste zijn van Hospithera, behalve in de gevallen waarbij de transportkosten ten laste zijn van de Koper, in welk geval deze laatste de risico’s en gevaren draagt.

8. OVERMACHT

Wanneer de goederen niet kunnen geproduceerd en/of geleverd worden ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, zoals gebrek aan grondstoffen, onafhankelijk van de wil van Hospithera, vervoermoeilijkheden of allerlei conflicten (staat van oorlog, staking, lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz.), kan Hospithera naar keuze afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de Koper enige schadevergoeding kan laten gelden.

9. CLAUSULE INZAKE EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De overdracht van eigendom van de producten verkocht aan de Koper is onderworpen aan de integrale betaling van de prijs in hoofdsom en bijhorigheden. Bij gebreke aan betaling door de Koper op één van de voorziene vervaldagen, ongeacht de oorzaak of, meer in het algemeen, wanneer Hospithera gegronde redenen zou hebben te veronderstellen dat de Koper niet bij machte zal zijn de verbintenissen te respecteren, zal Hospithera, zonder nadeel voor haar recht op betaling, de onmiddellijke teruggave kunnen eisen van de producten, op kosten en risico’s van de Koper.

9.2 In dit opzicht staat de Koper aan Hospithera, of enig ander persoon door haar hiertoe gemandateerd, uitdrukkelijk toe zich toegang te verschaffen tot de lokalen van de Koper ten einde terug bezit te nemen van de geleverde producten.

10. GARANTIE

Behoudens bijzondere bepalingen in de offerte zijn de garanties toegekend aan de Koper beperkt tot deze toegekend door de leveranciers van Hospithera, waarvan de Koper geacht wordt volledig kennis te hebben genomen alvorens de overeenkomst af te sluiten.

11. ONTVANGST EN TERUGZENDING VAN DE GOEDEREN.

11.1 Het komt aan de Koper toe na te gaan of de producten in goede staat zijn op het ogenblik van de levering. Deze controle dient betrekking te hebben op de referenties, de hoeveelheden, de kwaliteit van de producten alsook op de overeenstemming met de bestelling.

Om geldig te zijn dient elke klacht te gebeuren door middel van aangetekend schrijven, ten laatste 8 kalenderdagen die volgen op de ontvangst van de producten. Geen enkele klacht zal nog toegestaan worden na gebruik of verhandeling van de producten.

11.2 Indien de producten verloren of beschadigd zijn tijdens het transport dient de Koper een volledig en gedetailleerd voorbehoud te maken op het vervoersdocument en hiervan Hospithera meteen op de hoogte stellen.

11.3 Geen enkel product kan worden teruggezonden zonder schriftelijke toestemming van Hospithera. Een dergelijke toestemming houdt geen enkele erkenning in door Hospithera dat de teruggezonden producten gebrekkig zijn of niet conform. In ieder geval zal de terugzending gebeuren onder het risico en gevaar van de Koper.

11.4 Bij aangetoonde gebreken houdt Hospithera zich de keuze voor over te gaan tot hetzij de vervanging, hetzij de herstelling van de betreffende producten, behoudens afwijking voorzien in bijzondere akkoorden of specifieke vermeldingen vermeld in de offerte.

12. BEVOEGDE RECHTBANK EN RECHT VAN TOEPASSING

De huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels uit hoofde van het Verdrag van Wenen van 1980 betreffende de internationale verkoop van goederen. In geval van geschil met betrekking tot huidige voorwaarden zullen uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.